उपरोक्त विषयको सन्दर्भमा नेपाल तेक्वान्दो संघ अन्तरगत सम्पुर्ण जिल्ला कार्य समितिका पदाधिकारीहरुको परिचय पत्र बनाउनु पर्ने भएको व्यहोरा जानकारी गराउन चाहन्छु । तसर्थ, उक्त परिचय पत्रका लागी सम्पूर्ण जिल्लाबाट पदाधिकारीहरुको नाम, ठेगाना, जन्म मिति, फोन नं , इमेल आ.इडि सहित फोटो नेपाल तेक्वान्दो संघको सचिवालयमा यथास्रिघ उपलब्ध गराइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु ।

परिचय पत्र सम्बन्धमा ।

उपरोक्त विषयको सन्दर्भमा नेपाल तेक्वान्दो संघ अन्तरगत सम्पुर्ण जिल्ला कार्य समितिका पदाधिकारीहरुको परिचय पत्र बनाउनु पर्ने भएको व्यहोरा जानकारी गराउन चाहन्छु । तसर्थ, उक्त परिचय पत्रका लागी सम्पूर्ण जिल्लाबाट पदाधिकारीहरुको नाम, ठेगाना, जन्म मिति, फोन नं , इमेल आ.इडि सहित फोटो नेपाल तेक्वान्दो संघको सचिवालयमा यथास्रिघ उपलब्ध गराइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु ।


Videos Gallery

View All

We are affiliated with

1
1
1
1
1
1
1

Nepal Taekwondo Association

  • Phone:

    0977-015543552, 5551613
  • Fax:

    0977-015543552
  • Email:

    nepaltaekwondoassociation@gmail.com