Welcome to Nepal Taekwondo Association

wel-img

TAEKWONDO was introduced in Nepal as a martial arts discipline in 1983, with a group of Nepalese Taekwondo practitioners in initiation of Mr. Deep Raj Gurung, presently serving as a Secretary General of Nepal Taekwondo Association by performing first time Taekwondo Demonstration publicly. Any martial arts along with Taekwondo were banned in the country to practice or to train by or for any Nepalese citizen. After the successful performance of…

Read More

Notice Board

View All

Special Promotion Test तथा सोको तयारी तालिम हाललाई स्थगित |

कुकिवनबाट स्पेसल डान प्रमोशनको परिक्षा सम्बन्धि सूचना ।

Raizan, Russia मा हुन गई रहेको International Kyorugi / Poomsae Referee Seminar / Refresher Course सम्बन्धमा सूचना ।

Wuxi, China मा हुन गई रहेको International Kyorugi / Poomsae Referee Seminar / Refresher Course सम्बन्धमा सूचना ।

सिफारिसको लागि सूचना

Required details to issue ID card

कारबाही सम्बन्धि सूचना तथा जानकारी

1st High Altitude National Taekwodo Poomsae championship हाल्लाई स्थगित ।

संघद्धारा तपशिलका मुलुकहरुमा आयोजना हुने कुनै पनि कार्यक्रमहरुका लागि हाललाई सिफारिस बन्द

2019 WT Partnership Taekwondo Program

वार्षिक कार्यक्रम अनुसार प्रकाशित कालो पाँचौ डानको ग्रेडिङ परीक्षा

1st National Para Taekwondo Championships 2075 हाललाई स्थगित ।

February बाट Global Athlete Licence ( GAL ) पुन: संचालित भएको छ ।

कालो पेटी चौथो र पाँचौ डानको ग्रेडिङ्ग परीक्षा सम्बन्धि

ब्ल्याक बेल्ट तेस्रो डान सम्बन्धमा सूचना

WTF Global Athlete (GAL) सम्बन्धमा

परिचय पत्र सम्बन्धमा ।

Notice Board

View All

Special Promotion Test तथा सोको तयारी तालिम हाललाई स्थगित |

कुकिवनबाट स्पेसल डान प्रमोशनको परिक्षा सम्बन्धि सूचना ।

Raizan, Russia मा हुन गई रहेको International Kyorugi / Poomsae Referee Seminar / Refresher Course सम्बन्धमा सूचना ।

Wuxi, China मा हुन गई रहेको International Kyorugi / Poomsae Referee Seminar / Refresher Course सम्बन्धमा सूचना ।

सिफारिसको लागि सूचना

Required details to issue ID card

कारबाही सम्बन्धि सूचना तथा जानकारी

1st High Altitude National Taekwodo Poomsae championship हाल्लाई स्थगित ।

संघद्धारा तपशिलका मुलुकहरुमा आयोजना हुने कुनै पनि कार्यक्रमहरुका लागि हाललाई सिफारिस बन्द

2019 WT Partnership Taekwondo Program

वार्षिक कार्यक्रम अनुसार प्रकाशित कालो पाँचौ डानको ग्रेडिङ परीक्षा

1st National Para Taekwondo Championships 2075 हाललाई स्थगित ।

February बाट Global Athlete Licence ( GAL ) पुन: संचालित भएको छ ।

कालो पेटी चौथो र पाँचौ डानको ग्रेडिङ्ग परीक्षा सम्बन्धि

ब्ल्याक बेल्ट तेस्रो डान सम्बन्धमा सूचना

WTF Global Athlete (GAL) सम्बन्धमा

परिचय पत्र सम्बन्धमा ।

Events Calender

View All

Photos Gallery

View All

Videos Gallery

View All

We are affiliated with

1
1
1
1
1
1
1

Nepal Taekwondo Association

  • Phone:

    0977-015543552, 5551613
  • Fax:

    0977-015543552
  • Email:

    nepaltaekwondoassociation@gmail.com